பதிவிறக்க Tamil

தயாரிப்புகளின் அளவுருக்கள் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள், விரிவான தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல், தயவுசெய்து எங்கள் PDF ஐப் பார்க்கவும் அல்லது எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும்.
2020 பொது ஆய்வக கருவிகளின் மின் பட்டியல்
2020 பொது ஆய்வக கருவிகளின் மின் பட்டியல்

2020 பொது ஆய்வக கருவிகள்

பதிவிறக்க Tamil
2020 மனித உடலியல் மாதிரிகளின் மின் பட்டியல்
2020 மனித உடலியல் மாதிரிகளின் மின் பட்டியல்

2020 மனித உடலியல் மாதிரிகளின் மின் பட்டியல்

பதிவிறக்க Tamil
உயிரியல் மாதிரிகள் மற்றும் மாதிரியின் மின் பட்டியல்
உயிரியல் மாதிரிகள் மற்றும் மாதிரியின் மின் பட்டியல்

உயிரியல் மாதிரிகள் மற்றும் மாதிரியின் மின் பட்டியல்

பதிவிறக்க Tamil
2020 இயற்பியல் கருவிகளின் மின் பட்டியல்
2020 இயற்பியல் கருவிகளின் மின் பட்டியல்

2020 இயற்பியல் கருவிகளின் மின் பட்டியல்

பதிவிறக்க Tamil
2020 புவியியல் கருவிகளின் மின் பட்டியல்
2020 புவியியல் கருவிகளின் மின் பட்டியல்

2020 புவியியல் கருவிகளின் மின் பட்டியல்

பதிவிறக்க Tamil
2020 இரசாயன கருவிகளின் மின் பட்டியல்
2020 இரசாயன கருவிகளின் மின் பட்டியல்

2020 இரசாயன கருவிகளின் மின் பட்டியல்

பதிவிறக்க Tamil